Integritetspolicy för GBGbrand.se

Göteborgs Brand & Säkerhet AB (i fortsättningen kallad GBGbrand),org.nr 556664-3069, erbjuder en digital tjänst där användaren kan utföra sittSystematiska Brandskydds Arbete (SBA), samt ge fastighetsägare och förvaltareen möjlighet att följa detta arbete, för att tillgodose rapportkraven mellanparterna enligt Lagen om Skydd mot Olyckor. Bestämmelserna i dennaintegritetspolicy även gäller för all mobil åtkomst och användning av mobilaenheter.

GBGbrand behandlar personuppgifter enlighet den här integritetspolicyn.Därför är det viktigt att läsa och förstå innan ni använder tjänsten.

Vi är måna om att skydda personuppgifter och angelägna om att de alltidbehandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för attskydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriskasäkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av de personuppgiftervi behandlar.


Ansvar för behandling av personuppgifter

Inledningsvis bör det klargöras att GBGbrand endast i vissa fall är attbetrakta som personuppgiftsansvarig, och därmed ytterst ansvarig förbehandlingen av personuppgifterna. I serviceuppdrag är GBGbrand att betraktasom sina kunders (ex. hyresvärdar, hyresgäster eller förvaltares)personuppgiftsbiträde. GBGbrand behandlar även personuppgifter på uppdrag av sinservicekund. Behandlingen sker då i enlighet med servicekundens instruktioneroch tillämplig lagstiftning. GBGbrand har ingått personuppgiftsbiträdesavtalmed servicekunden där GBGbrand garanterar att vidta lämpliga tekniska ochorganisatoriska åtgärder för att säkerställa att den registrerades rättigheterskyddas under denna behandling. När relationen mellan GBGbrand och servicekundenupphör kommer personuppgifterna raderas eller att återlämnas i enlighet medpersonuppgiftsbiträdesavtalet mellan GBGbrand och servicekunden. Servicekundernahar rätt att genomföra löpande kontroller för att säkerställa att GBGbrand följersina åtaganden avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.


Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi använder och skyddar erapersonuppgifter, samt följer alla tillämpliga lagar och regler som finns föratt skydda privatpersoners integritet, inklusive lag (2003:389) om elektronisk kommunikationsamt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av,tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterarsådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

På företagsprofilen på GBGbrands hemsida kan GBGbrand och den registreradeskriva in och ändra uppgifter och information utgör personuppgifter enligttillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som behandlas hanterar.

  • Namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress.
  • Yrkestitel, arbetsplats och likande arbetsrelaterade personuppgifter.
  • Organisationsnummer i sådana bolagsformer där personnummer används.
  • Serviceställets adress, faktureringsinformation, i samband med avtalad service eller köp, leverans av en produkt eller tjänst.
  • Användarnamn och lösenord.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det övergripande ändamålet för behandlingen är att GBGbrand ska uppfylla deolika krav som GBGbrand har i sin verksamhet. Verksamheten består i huvudsak iatt leverera tjänster och produkter inom brandskydd till GBGbrandsservicekunder.

 

Lagring av personuppgifter

GBGbrand vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att erapersonuppgifter behandlas och lagras säkert. Personuppgifter sparas aldriglängre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syftensom anges ovan. Era personuppgifter behandlas av oss under följandetidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna. GBGbrand arbetar dessutomlöpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/ellernär ändamålet för behandlingen har upphört.

Kunduppgifter: Om ni använder er av GBGbrands tjänster, sparaspersonuppgifterna till dess att ni avslutar er tjänst och GBGbrandsgarantiåtaganden har upphört. GBGbrands garantiåtaganden kan sträcka sig upptill fem år efter det att produkten eller tjänsten som garantin avser harutförts/levererats.

Kommunikation: Om du har kontaktmed GBGbrand via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som detär nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Fullgörande av avtal: Företagsuppgifter(namn, organisationsnummer, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och serviceadresser)som dokumenterats på företagsprofilen i samband med beställning av varor ochtjänster sparas uppgifterna så länge som krävs för att GBGbrand ska kunnafullgöra avtalet med er. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans,service eller garantiåtaganden.

Rättsliga skyldigheter: GBGbrand spararsådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällandebokföringsregler, samt serviceavtal och SBA-dokumentationer så länge som det ärnödvändigt enligt gällande lag.

 

Personuppgifter som GBGbrand lämnar ut

GBGbrand kan komma att lämna ut personuppgiftertill GBGbrands leverantörer för att utföra behandlingen beskriven ovan. Dessaleverantörer blir personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är enorganisation som behandlar informationen för vår räkning och enligt vårainstruktioner. GBGbrand är då ansvariga för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifteröverförs inte utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

 

Dina rättigheter som behandlad

Du kan när som helst ändra, radera eller korrigera era personuppgifter på företagsprofilenonline på vår webbplats. Om dina personuppgifter behandlas eller kommer attbehandlas av GBGbrand har du dessutom rätt att begära information med besked omvilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begäraatt dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Duhar vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas fördirektmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter iett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att fåuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ettklagomål till tillsynsmyndigheten, vilken i Sverige är Datainspektionen(www.datainspektionen.se).

 

Användarnamn och lösenord

Som servicekund kommer ni att tilldelas ett lösenord som sedermera kanändras. Vid inloggning ange användarnamn och lösenord. Ert användarnamn ochlösenord är personliga och det är av största vikt att ni inte lämnar ut dittdessa uppgifter till obehöriga samt att ni vid alla tillfällen säkerställer attobehöriga inte kan använda sig av. Detta eftersom ni som användare ärpersonligt ansvarig för allt som skrivs och beställs när ni är inloggade. Komdärför ihåg att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du använderautoinloggning.

GBGbrand äger rätten att tolka om användningen av tjänsten räknas sommissbruk och kan avgöra om användaren skall stängas av och med vilkenframförhållning detta ska ske.

Cookies

GBGbrand använder s.k. cookies, en cookie är en liten textfil som skickasfrån en webbplats till din webbläsare. Cookien. De är praktiska eftersom de göratt en webbplats kan känna igen en användares enhet. Mer information om cookiesfinns på: www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu. Olika cookies finnspå olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå vårwebbplats.

Cookies används med ändamålet att föra statistik över hemsidebesök och föratt tillhandahålla viss funktionalitet på hemsidan, exempelvis inloggning tillföretagsprofilen.

Tredje part kan också komma att använda information från cookies,exempelvis statistik över hur många som besöker vår facebooksida.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningenav cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta GBGbrand lagra cookies i dindator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockeracookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen noteraatt om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på vårwebbplats upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan intetillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies angesi instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normaltfinns att tillgå i webbläsaren.

Ändringar iintegritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nyaversionen kommer i sådana fall att publiceras på GBGbrands webbplats. Du bördärför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra er om attni är nöjda med ändringarna.

Om ni har frågor kopplade till denna integritetspolicy, eller om nimisstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om ni villkontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligenkontakta oss under rubriken ”Kontakt”.

 

Med Vänliga Hälsningar

Göteborgs Brand & Säkerhet AB